Regelement
spaaractie

Regele
ment
spaar
actie

Artikel 1: Definities

In dit reglement worden de hierna volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Actieperiode: de periode waarin Geschenken kunnen worden besteld en omgewisseld voor Spaarpunten, lopende van 01/04/2022 tot en met 30/09/2022;
 • Organisator: M&G Group Belgium NV, met KBO-nummer BE 0416.147.321, gevestigd te Bleyveldstraat 11, 3320 Hoegaarden;
 • Deelnemer: ondernemingen in de zin van artikel I.1, 1° WER die Producten aangekocht hebben en zich registreren op de Website van Organisator met als doel Spaarpunten om te ruilen voor Geschenken, en die het daartoe benodigde bestelformulier hebben ingevuld;
 • Spaaractie: de actie georganiseerd door Organisator gedurende een bepaalde Actieperiode waarbij Deelnemers punten kunnen opsparen door aankoop van welbepaalde Producten in een welbepaalde Spaarperiode, conform het Reglement zoals hieronder beschreven, en deze Spaarpunten via de Website kunnen inruilen voor welbepaalde Geschenken;
 • Producten: alle artikelen die hun gefabriceerd zijn door of werden aangekocht bij Organisator en die door Deelnemers werden gekocht bij Partners binnen de Spaarperiode;
 • Spaarperiode: de periode waarin aankopen van Producten Spaarpunten opleveren, lopende van 01/01/2022 tot en met 30/09/2022;
 • Partners: de groothandelaars waarmee Organisator een vaste handelsrelatie heeft en die de Producten aanbieden op de Belgische markt;
 • Spaarpunten: punten die worden verdiend op volgende wijze: 1 punt per aankoopschijf van 100 EUR (excl. BTW) aan Producten;
 • Geschenken: de artikelen geselecteerd door Organisator die de Deelnemers kunnen verkrijgen in ruil voor Spaarpunten, waarvan een overzicht wordt gepubliceerd op de Website van Organisator;
 • Website: de website die te vinden is op volgend webadres: www.ridewithburgerhout.com.


Artikel 2: De spaaractie

§1: Producten die werden aangekocht binnen de Spaarperiode geven recht op Spaarpunten. Gedurende de Actieperiode, kunnen de Spaarpunten aangewend worden door Deelnemers om Geschenken te verkrijgen. Spaarpunten verkregen door aankopen bij verschillende Partners, worden samengevoegd tot één puntentotaal.

§2: M&G Group biedt gedurende de Actieperiode op een Website een overzicht aan van de Geschenken waaruit Deelnemers kunnen kiezen. Deelname aan de Spaaractie kan uitsluitend gebeuren via gebruik van de Website.

Deelname geschiedt door het invullen van een bestelformulier waarin de Deelnemer een keuze van Geschenk(en) maakt. De Deelnemer dient het bestelformulier, gepaard met bewijzen van Spaarpunten in de vorm van kastickets, via de Website door te sturen naar de Organisator.

De Deelnemer ontvangt een bevestiging van de Organisator indien aan alle voorwaarden vermeld in artikel 7 is voldaan.


Artikel 3: Voorwaarden voorafgaand en tijdens de deelneming

§1: Deelname aan de Spaaractie vereist de integrale aanvaarding van het reglement. Deelname aan de spaaractie impliceert dan ook de onvoorwaardelijke aanvaarding in hoofde van de Deelnemer van dit reglement.

§2: Deelnemers die zich niet houden aan of zich niet langer akkoord verklaren met dit reglement worden automatisch uitgesloten van verdere deelname. Organisator houdt zich het recht voor om reeds toegekende Spaarpunten niet om te wisselen in Geschenken in geval het reglement niet gerespecteerd wordt door de Deelnemer zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid.

§3: De Organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer aan deze en/of andere, zelfs toekomstige, spaaracties. Ten onrechte ontvangen Geschenken kunnen door de organisator worden teruggevorderd.


Artikel 4: Modaliteiten

§1: Opleg in speciën teneinde ontbrekende Spaarpunten te compenseren wordt niet aanvaard. Noch Geschenken, noch Spaarpunten kunnen ingeruild/omgewisseld worden tegen speciën dan wel gecompenseerd met openstaande of toekomstige facturen.

§2: Het aanbod van Geschenken geldt maar voor zolang de voorraad strekt. Indien een Deelnemer een Geschenk heeft gekozen waarvan achteraf blijkt dat het niet meer voorradig is, ontvangt de Deelnemer het daarmee corresponderende saldo aan Spaarpunten terug en kan de Deelnemer een nieuwe keuze maken.

§3: Bij beëindiging van de Spaaractie, vervallen alle Spaarpunten. De Spaaractie wordt als beëindigd beschouwd wanneer de Actieperiode ten einde is, tenzij de Organisator heeft beslist om de Actieperiode te verlengen.


Artikel 5: Fiscaliteit

Voor alle afgeleverde geschenken van meer dan 125,00 euro per BTW-nummer en/of leveringsadres is Organisator wettelijk verplicht fiscale attesten op te maken.

De Organisator zal het fiscaal attest aan de Deelnemer bezorgen indien nodig. 


Artikel 6: Beëindiging

De Organisator behoudt zich het recht voor om ten allen tijde en zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving de Spaaractie naar eigen goeddunken te verlengen, beëindigen of op welke wijze dan ook te wijzigen. Organisator stelt de Deelnemers zo snel als redelijkerwijze mogelijk op de hoogte van de wijziging.

In geen geval kunnen de verlenging, beëindiging of wijziging aanleiding geven tot enige vorm van aansprakelijkheid in hoofde van Organisator.


Artikel 7: Eigendomsoverdracht en levering

§1: De eigendomsoverdracht van de door de Deelnemer gekozen Geschenken vindt plaats nadat aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

 • De Deelnemer heeft de gewenste Geschenken via het bestelformulier aangegeven;
 • De Deelnemer heeft de benodigde Punten verworven en via de Website de nodige bewijzen geleverd;
 • De Deelnemer heeft alle regels van het Reglement gerespecteerd;

§2: De levering vindt plaats op het door Deelnemer aangegeven adres, hetzij via koerier hetzij rechtstreeks door Organisator. De levering geschiedt op het risico van de Deelnemer.


Artikel 8: Productaansprakelijkheid

De geschenken die via deze actie worden toegekend zullen afkomstig zijn van de firma Bioracer. In zoverre deze geschenken genieten van een bepaalde waarborg en in zoverre de Deelnemer op deze waarborg om gelijk welke reden een beroep zou moeten doen, dient de Deelnemer zich met het oog op deze waarborg exclusief en uitsluitend te wenden tot de firma Bioracer. 

Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele in gebreke blijven van  Bioracer met betrekking tot de levering van de Geschenken of met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan de Geschenken.


Artikel 9: Gegevensverzameling

§1: Voor het verloop en ten einde de Deelnemers te kunnen contacteren over deze Spaaractie, is het noodzakelijk dat de Deelnemers de door de Organisator gevraagde gegevens invullen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van de Organisator. De Organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de Website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van de M&G Group.

§2: De Deelnemers gaan er bovendien mee akkoord dat de in kader van deze Spaaractie verzamelde gegevens, bijkomend aangewend kunnen worden voor Marketingdoeleinden.

De Deelnemer garandeert dat de gegevens die hij/zij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan worden beschouwd als fraude.

§3 De privacy policy van Organisator, te vinden op volgend adres: https://mg-group.com/privacy-policy/ , is verder integraal van toepassing op deze actie. Deelname veronderstelt kennisname en aanvaarding van de privacy policy.